ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1.

Preambulum

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Konténerház.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8191 Öskü, 085/6 Hrsz., cégjegyzékszám: 19-09-518809, adószám: 25171259-2-19) (a továbbiakban: „Eladó”) által forgalmazott új vagy használt termékek (a továbbiakban: „Termék”) forgalmazásának, értékesítésének, megvásárlásának szerződési feltételeit.

 

Az ÁSZF, az Eladó Ajánlata, a Vevő megrendelése, illetve az Eladó Megrendelés visszaigazolása szabályozza az Eladó és a Terméket megvásároló személyek (a továbbiakban: „Vevő”) között létrejött adásvételi jogviszony (a továbbiakban: „Adásvételi jogviszony”) valamennyi elemét.

 

Ha az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) között, bármely Termék vonatkozásában egyedi szerződés (a továbbiakban: „Egyedi szerződés”) is létrejön, a Felek közötti Adásvételi jogviszonyt az Egyedi szerződés és az ÁSZF rendelkezései együttesen szabályozzák. Abban az esetben, ha az Egyedi szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés mutatkozik, az adott rendelkezés vonatkozásában az Egyedi szerződés rendelkezései, míg az Egyedi szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF rendelkezései irányadók.

 

A Felek közötti Adásvételi jogviszony vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók, kivéve, ha a Felek az ÁSZF alkalmazását az esetlegesen létrejövő Egyedi szerződésben kifejezetten kizárják.

 

Az Eladó fenntartja jogát az ÁSZF rendelkezéseinek – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő – módosítására vagy visszavonására.

 

 

 

2.

Értelmező rendelkezések

 

 

2.1.

„ÁSZF”: Az Eladó által kidolgozott általános szerződési feltételrendszer, amelyet az Eladó az általa forgalmazott Termékek forgalmazására, értékesítésére, megvásárlásra vonatkozó több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a szerződő felek közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelynek rendelkezéseit a szerződő felekkel egyedileg nem tárgyalta meg.

2.2.

„Eladó”:

Konténerház.hu Kft.

Székhely: 8191 Öskü, 085/6 hrsz.

Cégjegyzékszám: 19-09-518809

Adószám: 25171259-2-19

Honlap: http://www.kontenerhaz.hu

 

 

2.3.

„Vevő”: Az Eladó által forgalmazott Terméket az ÁSZF rendelkezései által szabályozott adásvételi ügylet alapján ellenérték fejében megvásároló természetes vagy jogi személy.

 

 

2.4.

„Termék”:

 

2.4.1. Konténer: Az Eladó által forgalmazott, a mindenkor hatályos termékkatalógusban meghatározott specifikációjú, új vagy használt típuskonténerek (iroda-, szaniter-, raktár-, lakókonténer), valamint a Vevő igényei és megrendelése alapján gyártott egyedi konténerek. Az Eladó a mindenkor hatályos termékkatalógusát honlapján közzéteszi.

 

2.4.2. Kiegészítő termék: Az Eladó által forgalmazott típus- és/vagy egyedi konténerekhez kapcsolódó, a konténer funkcióját, használhatóságát, komfortfokozatát, stb. módosító vagy befolyásoló termék (pl. lépcső, bútor, klímaberendezés, szennyvíz tank, stb.). A kiegészítő termékek körét az Eladó jogosult egyoldalúan szűkíteni vagy bővíteni.

 

2.4.3. Kiegészítő szolgáltatás: Az Eladó által forgalmazott típus- és/vagy egyedi konténerek szállításához, telepítéséhez, használatba vételéhez, működtetéséhez kapcsolódó, az Eladó vagy szerződött partnere által nyújtott szolgáltatás, ideértve a konténerek szállítását, kitárolását, betárolását, helyszíni szerelését, bontását, a konténer telepítését megelőző alapozást, közmű kiépítést / csatlakoztatást, illetve a konténerek telepítéséhez, használatba vételéhez, működtetéséhez szükséges engedélyeztetést. A kiegészítő szolgáltatások körét az Eladó jogosult egyoldalúan szűkíteni vagy bővíteni. A Termék vételára a Kiegészítő szolgáltatás ellenértékét nem tartalmazza.

 

 

 

 


 

2.5.

„Felek”: Az Eladó és a Vevő(k) együttes elnevezése.

 

 

2.6.

„Adásvételi jogviszony”: Az Eladó és a Vevő között Eladó által forgalmazott Termék vonatkozásában létrejövő jogviszony, amelyet az ÁSZF, az Eladó Ajánlata, a Vevő megrendelése, illetve az Eladó Megrendelés visszaigazolása, valamint az esetlegesen létrejövő Egyedi szerződés szabályoz. Az adásvételi jogviszony minden esetben az Eladó által tett Ajánlatban rögzített, a Vevő által írásban elfogadott, és az Eladó által a Megrendelés visszaigazolásban visszaigazolt feltételekkel jön létre.

 

 

2.7.

„Egyedi szerződés”: Az Eladó és a Vevő(k) között létrejött szerződés, amely az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, azokat kiegészítő vagy szűkítő rendelkezéseket tartalmaz, és amelynek feltételeit a Felek egyedileg megtárgyalták.

 

 

2.8.

„Rendeltetési hely”: Az a hely, amelyet a Vevő megrendelésében a Termék teljesítési, átadás-átvételi helyeként megjelöl.

 

 

2.8.

„Fellelhetőségi hely”: Az a hely, ahol a Termék a teljesítést követően fellelhető. Amennyiben a Termék Fellelhetőségi helye Magyarország határain kívülre eső hely, ez – a kellékszavatossági kötelezettségek teljesítése szempontjából – olyan körülménynek minősül, amely az Eladónak aránytalan többletköltséget eredményez. Kellékszavatossági igény felmerülése esetén ebben az esetben a Vevő elsősorban – a javításra vonatkozó ajánlat Eladó általi jóváhagyása birtokában – a hiba Eladó költségén történő kijavítására vagy kijavíttatására, másodsorban pedig a vételár arányos leszállítására jogosult. Ugyanezen rendelkezés irányadó a Kiegészítő terméket érintő szavatossági / jótállási / garanciális igény felmerülése esetén, kivéve, ha a Kiegészítő termék vonatkozásában jogszabály, vagy a Kiegészítő termékre vonatkozó garanciális szabály ennél szűkebb körben biztosít igényérvényesítési lehetőséget.

 

 

2.9.

„Ügynök”: Az Eladó által a Termékek, Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások forgalmazásával, értékesítésével, Vevők részére történő kiajánlásával, az Eladó értékesítési tevékenységének előmozdításával megbízott társaság, aki jogosult az Eladó nevében a Vevő részére ajánlatot tenni. Az Ügynök ügynöki minőségét az ajánlatadás során írásban közli a Vevővel. Az Eladó az Ügynök képviseleti jogának korlátozását vagy megszűnését írásban köteles közölni a Vevővel; az Eladó erre vonatkozó írásbeli értesítéséig a Vevő jogosult és köteles az Ügynöktől származó Ajánlatot az Eladótól származó Ajánlatnak tekinteni.

 

 

 

2.10.

„Termék vételára”: Az Ajánlatban tételesen megadott, a Megrendelésben elfogadott Termékek, Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások összesített értéke. Vevő többletigényei esetén értékét a Felek közösen alakítják ki.

 

 

3.

Az ÁSZF hatálya

 

 

3.1.

Személyi hatály

 

 

 

Az ÁSZF személyi hatálya az Eladóra, valamint az Eladó által forgalmazott Terméket Adásvételi jogviszony keretében megvásároló Vevő(k)re terjed ki.

 

 

3.2.

Tárgyi hatály

 

 

 

Az ÁSZF tárgyi hatálya az Eladó és a Vevő között az Eladó által forgalmazott Termékek vonatkozásában létrejött Adásvételi jogviszony keretében megvásárolt Termékre terjed ki.

 

 

3.3.

Területi hatály

 

 

 

Az ÁSZF területi hatálya az Eladó és a Vevő között az Eladó által forgalmazott Termékek vonatkozásában Magyarország területén belül és kívül létrejött Adásvételi jogviszonyokra terjed ki.

 

 

3.4.

Időbeli hatály

 

 

 

Az ÁSZF a kihirdetés napján lép hatályba, és módosítása vagy visszavonása napján veszíti hatályát.

 

 

 

4.

Az ÁSZF módosítása

 

 

 

Az Eladó – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az Eladó a módosított ÁSZF hatályba lépését tizenöt nappal megelőzően az ÁSZF módosított szövegét honlapján közzéteszi.

 

 

 

 

5.

Az Adásvételi jogviszony létrejötte

 

5.1.

Ajánlat

 

 

 

A Vevő megkeresését követően az Eladó a Vevő részére írásbeli Ajánlatot ad, amelyben – a Vevő előzetesen közölt igényei alapján – részletesen megjelöli az értékesítésre kerülő Termék típusát, mennyiségét, műszaki paramétereit, Rendeltetési helyét, egységárát, szállítási határidejét, a teljesítés helyét és a fizetési feltételeket, illetve a jelen pontban meghatározott ajánlati kötöttségtől eltérő tartamú ajánlati kötöttség vállalása esetén annak időtartamát.

 

Nem minősül ajánlatnak az Eladó és a Vevő közötti, írásbeli ajánlattételt megelőző szóbeli vagy írásbeli kommunikáció tartalma.

 

Az Eladó által adott Ajánlat a Felek eltérő megállapodása hiányában az Ajánlat közlésétől számított harminc napig érvényes, az Eladó ajánlati kötöttsége a közlést követő harminc nap elteltével megszűnik.

 

 

 

5.2.

Megrendelés

 

 

 

A Vevő az Ajánlat részét képező megrendelőlap aláírásával és Eladó részére történő elküldésével fogadja el az Eladó Ajánlatát. Az Eladó fenntartja az Ajánlatától eltérő megrendelés indokolás nélküli visszautasításának jogát. Az Eladó a Vevő megrendelését formai szempontból is vizsgálja, és csak a megfelelően aláírt, azonosítható Vevőtől származó megrendelést fogad el.

 

 

5.3.

Megrendelés visszaigazolása

 

 

 

Az Eladó írásban, a Megrendelés visszaigazolás Vevő részére történő elküldésével igazolja vissza a Vevő megrendelésének teljesítését.

 

 

5.4.

Az Adásvételi jogviszony létrejötte

 

 

 

A Megrendelés visszaigazolás Vevő részére történő elküldésével a Felek közötti Adásvételi jogviszony létrejön, az Eladó köteles a megrendelt Termék tulajdonjogát a Vevőre átruházni, a Vevő pedig köteles a Termék vételárát az Eladó részére megfizetni, és a megrendelt Terméket az Eladótól átvenni.

 

Az Adásvételi jogviszony alatti módosítások

 

A Termék tulajdonságának Vevő általi módosítása nem történhet egyoldalúan, ehhez Eladó és Vevő közös akarata, jognyilatkozata szükséges. Amennyiben Eladó és Vevő a teljesítési időszak alatt ebben megállapodnak az csak írásos formában történhet. Ezzel egyidőben a Termék vételárát, a teljesítési időpontját a felek közösen határozzák meg. 

 

 

5.5.

Tulajdonjog fenntartása

 

 

 

Az Eladó tulajdonjogát a Termék vételárának kiegyenlítéséig fenntartja. A Termék vételárának kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult a Terméket harmadik személyre átruházni, vagy bármilyen módon megterhelni.

 

Az Eladó fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy a tulajdonjog-fenntartás tényét és a Vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztesse; erre vonatkozó felszólítása esetén a Vevő köteles a bejegyzéshez szükséges adatokat az Eladó rendelkezésére bocsátani, és köteles a bejegyzés során az Eladóval együttműködni. Az Eladó adatszolgáltatási és / vagy együttműködési kötelessége megsértése esetén köteles a bejegyzés elmaradásából származó károkat – a szándékos szerződésszegés szabályai szerint – a Vevő részére megtéríteni.

 

Az Eladó fenntartja arra vonatkozó jogosultságát is, hogy a Termék vételárának kiegyenlítéséig a tulajdonjog-fenntartás tényére vonatkozó figyelemfelhívó jelölést helyezzen el a Terméken.

 

 

5.6.

Az Eladó jogosult a Vevő piaci helyzetét, fizetési képességét / készségét (bonitását) ajánlattételt megelőzően, illetve a Termék vételárárának teljes megfizetéséig ajánlattételt követően is megvizsgálni, a vizsgálat keretében a Vevőtől korábbi forgalmára és irányadó jogi helyzetére vonatkozó adatokat kérni. A vizsgálat keretében az Eladó jogosult a Vevőtől az alábbi igazolásokat / iratokat bekérni:

 

  • a Vevő forgalmát igazoló iratok;

  • igazolás nemleges adótartozásról;

  • banki igazolás számlaforgalomról;

 

Amennyiben az Eladó a vizsgálat eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a Vevő piaci helyzete, fizetési képessége / készsége (bonitása) nem megfelelő, az Eladó jogosult a fizetési feltételeket egyoldalúan megváltoztatni.

 

 

5.7.

Kapcsolattartás

 

 

 

Az Adásvételi jogviszony fennállása alatt a Felek joghatás kiváltására alkalmas, illetve a teljesítést érintő nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Vevő az Ajánlat részét képező megrendelőlapon köteles a kapcsolattartás során használt elektronikus levelezési címét megjelölni. Az Adásvételi jogviszony fennállása során a Vevő által megjelölt elektronikus levelezési címről érkező nyilatkozatokat az Eladó úgy tekinti, hogy azok az arra jogosulttól származnak.

 

 

 

6.

Fizetési feltételek

 

 

6.1.

A Vevő az Ajánlatban meghatározott fizetési feltételek szerint, az Eladó által kiállított előleg bekérő (díjbekérő) vagy számla ellenében átutalással köteles a Termék vételárát megfizetni az Eladó részére. Az Ajánlat, illetve az Eladó által kiállított számla tartalmazza a Termék vételárát, a teljesítés időpontját és a fizetési határidőt.

 

 

6.2.

Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni az Eladó részére.

 

 

6.3.

Nyolc napot meghaladó fizetési késedelem esetén az Eladó írásbeli fizetési felszólítást küld a Vevő részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy fizetési kötelezettségének 3 napon belül tegyen eleget. Ha a Vevő 3 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan, az érdek megszűnésének bizonyítása nélkül elállni. Az Eladó elállása esetén a Vevő köteles a Termék vételára 5%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni az Eladónak, köteles továbbá az Eladónak a fizetési késedelemből eredő, Eladó addig felmerülő összes kárát megtéríteni.

 

 

7.

Teljesítés, átadás-átvétel

 

 

7.1.

Teljesítés időpontja

 

 

 

A Teljesítés időpontja a Termék átadás-átvételének az időpontja. Az Eladó az Ajánlatban megjelölt időpontban adja át a Terméket a Vevő részére. Az Eladó fenntartja az előteljesítésre vonatkozó jogosultságát; előteljesítési szándéka esetén a teljesítés tervezett időpontjáról írásban értesíti a Vevőt. Amennyiben a Vevő az előteljesítést elfogadja, a teljesítés időpontja az Eladó írásbeli értesítésében meghatározott időpont. Amennyiben Eladó és Vevő a teljesítési időszak alatt új időpontban állapodnak meg, akkor a teljesítés időpontja a megállapodás szerinti új időpont.

 

 

7.2.

Teljesítés helye

 

 

 

Az Eladó az Ajánlatban megjelölt helyen adja át a Terméket a Vevő részére. Az Eladó ajánlatadáskor a teljesítés helyének megközelíthetőségét, a Termék teljesítés helyére történő eljuttatásának esetleges akadályait nem vizsgálja. Amennyiben a Termék közúti fuvarozással és / vagy a szokásos daruzási technológiával nem juttatható el a teljesítés helyére, az ebből származó többletköltségek a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Vevő ezen körülményeket az ajánlatkérés során megfelelően jelezte az Eladónak, és az Eladó ajánlatában a körülmények ismeretében vállalta a Termék teljesítés helyére történő eljuttatását.

 

 

 

 

 

7.3.

Teljesítés módja

 

 

 

Az Eladó a Terméket átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett adja át a Vevő részére. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza a Termék átadás-átvételének helyét, időpontját, a jelenlévők nevét, illetve az átadott Termék paramétereit.

 

Amennyiben a Vevő nem személyesen jár el, köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselője jelen legyen az átadás-átvétel során. Az Eladó csak szabályszerű meghatalmazással rendelkező, megfelelően azonosítható képviselő részére adja át a Terméket. Amennyiben a Vevő nem gondoskodik megfelelő képviselő jelenlétéről, átvételi késedelembe esik, és köteles viselni az átvételi késedelem jogkövetkezményeit.

 

A Vevő a Termék átadásakor köteles meggyőződni arról, hogy a Termék sérülésmentesen, az Ajánlatban meghatározott feltételek szerint került-e átadásra. Amennyiben a Vevő az Ajánlatban meghatározott feltételektől eltérést, sérülést, minőségi vagy mennyiségi eltérést tapasztal, ezen észrevételét köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetni.

 

A Vevő köteles a Termék telepítéséhez, használatba vételéhez, működtetéséhez szükséges hatósági engedélyt és jóváhagyást beszerezni, és az engedélyek beszerzésének költségeit viselni. A Vevő köteles viselni továbbá a szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások hiányából vagy nem megfelelő voltából származó bírságokat és felelősséget is.

 

Az Eladó kizárólag a Felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása esetén felel a Termék telepítéséhez, használatba vételéhez, működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások beszerzéséért, az engedélyek és jóváhagyások tartalmáért, illetve az engedélyezés szükségességére vonatkozó tájékoztatásért. Erre vonatkozó írásbeli megállapodás hiányában az Eladó az engedélyezés vonatkozásában nem nyújt tájékoztatást, az engedélyezésért való felelősségét kizárja.

 

Az engedélyeztetésre vonatkozó írásbeli megállapodás hiányában az Eladó a Vevő megrendelésének teljesítése során nem vizsgálja, hogy a Vevő a Termék telepítéséhez, használatba vételéhez, működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások beszerzésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett-e, vagy a Termék műszaki paraméterei a hatósági engedélyek és jóváhagyások előírásainak megfelelnek-e.

 

Az Eladó felhívására a Vevő köteles bemutatni a beszerzett hatósági engedélyeket és jóváhagyásokat.

 

 

7.4.

Teljesítés igazolása

 

 

 

A Vevő a Termék átadásakor köteles Teljesítési igazolást átadni az Eladó részére. A Teljesítési igazolás tanúsítja, hogy az Eladó a Terméket a Vevő megrendelésének megfelelően, szerződésszerűen teljesítette.

 

Amennyiben a Vevő a Teljesítési igazolás átadására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Eladó írásban elküldi a Teljesítési igazolást a Vevő részére. A Vevőnek három munkanap áll rendelkezésére a Teljesítési igazolás aláírására és Eladó részére történő visszaküldésére. Amennyiben a Vevő a Teljesítési igazolást három munkanapon belül nem küldi vissza az Eladó részére, a teljesítés igazoltnak tekintendő.

 

 

7.5.

Dokumentáció átadása

 

 

 

Az Eladó a Termék átadásakor átadja a Vevő részére a Termékhez kapcsolódó teljes dokumentációt (pl. használati útmutató, karbantartási útmutató, stb.), továbbá a Teljesítési igazolás egy példányát.

 

 

7.6.

Kárveszély átszállása

 

 

 

A teljesítéssel a kárveszély az Eladóról átszáll a Vevőre.

 

Amennyiben a teljesítés helye eltér az Eladó telephelyétől, és a Termék fuvarozása szükséges, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg. Amennyiben a Termék fuvarozását vagy fuvaroztatását az Eladó végzi, a kárveszély a Termék Vevő részére történő átadásakor száll át a Vevőre.

 

 

7.7.

Átvétel késedelmének következményei

 

 

 

A Vevő késedelembe esik, ha a teljesítés időpontjában a Terméket nem veszi át az Eladótól. Átvételi késedelem esetén az Eladó a Termék őrzésére a megbízási nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig átszáll a Vevőre.

 

Három napot meghaladó átvételi késedelem esetén az Eladó írásbeli felszólítást küld a Vevő részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy átvételi kötelezettségének három napon belül tegyen eleget. Ha a Vevő három napon belül sem tesz eleget átvételi kötelezettségének, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan, az érdek megszűnésének bizonyítása nélkül elállni. Az Eladó elállása esetén a Vevő köteles a Termék vételára 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni az Eladónak, köteles továbbá az Eladónak az átvételi késedelemből eredő összes kárát megtéríteni.

 

 

 

7.8.

Átadás késedelmének következményei

 

Az Eladó késedelembe esik, ha a teljesítés időpontjában a Terméket a saját hibájából eredően nem adja át a Vevőnek.

 

 

 

Nyolc napot meghaladó átadási késedelem esetén a Vevő írásbeli felszólítást küld az Eladó részére, amelyben felszólítja, hogy átadási kötelezettségének nyolc napon belül tegyen eleget. Ha az Eladó nyolc napon belül sem tesz eleget átadási kötelezettségének, a Vevő késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint. Minden késedelmes napra 2.500.- Ft, de maximum a szerződéses összeg 5%-a. A késedelmes napok száma nem haladhatja meg a 90 napot, ezt meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

 

 


 

8.

Szavatosság

 

 

8.1.

Jogszavatosság

 

 

Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Termék per-, teher- és igénymentes. Az Eladó szavatosságot vállal azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a Terméken, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, illetve tulajdonjogát, tulajdonjogának gyakorlását korlátozza.

 

 

8.2.

Kellékszavatosság

 

 

Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Termék a teljesítés időpontjában alkalmas a rendeltetése szerinti célra és használatra, rendelkezik a Vevő részére átadott dokumentációban meghatározott műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel, rendelkezik továbbá az azonos rendeltetésű termékek szokásos minőségével, és megfelel valamennyi, jogszabályban meghatározott minőségi követelmények és szabványnak.

 

Az Eladó az ezt meghaladó, a Termékkel szemben a Vevő által támasztott egyedi igényeknek megfelelő teljesítést csak abban az esetben szavatolja, amennyiben a Vevő egyedi igényeit a megrendelés során részletesen megjelöli, és az Eladó a Vevő egyedi igényeinek teljesítését a Megrendelés visszaigazolásban visszaigazolja.

 

 

8.3.

Kellékszavatossági igények érvényesítése

 

 

A Vevő köteles kellékszavatossági igényét a hiba felmerülését követően haladéktalanul, írásban bejelenteni az Eladónak. Az Eladó a bejelentett kellékszavatossági igényt a bejelentéstől számított tizenöt napon belül megvizsgálja; vizsgálata minden esetben kiterjed arra, hogy a hiba rendeltetésszerű, vagy rendeltetésellenes használat eredményeként merült fel. Az Eladó kifejezetten kizárja kellékszavatossági felelősségét a Vevő vagy megbízottja által elvégzett helytelen felállítás, karbantartási kötelezettség elmulasztása, szakszerűtlen javítás eredményeként felmerült hiba, a Termék módosításából eredő hiba esetére.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő elsősorban kijavítást kérhet. Az Eladó vagy szerződött partnere a kijavítást a Termék Fellelhetőségi helyén végzi, ettől eltérő helyen történő javításra csak a Termék szállítási költségeinek Vevő általi viselése és előlegezése esetén van mód. Az Eladó köteles kijavítási kötelezettségének a kellékszavatossági igény bejelentéséről számított hatvan napon belül eleget tenni.

 

Abban az esetben, ha az Eladó kijavítási kötelezettségének a kellékszavatossági igény bejelentéséről számított hatvan napon belül nem tesz eleget, a Vevő másodsorban a Termék kicserélését, vagy a vételár arányos leszállítását kérheti.

 

Amennyiben az Eladó kijavítási kötelezettségének hatvan napon belül nem tesz eleget, a Termék kicserélésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, és a Felek a Termék vételárának arányos leszállítását illetően sem tudnak megegyezni, a Vevő harmadsorban jogosult a szerződéstől elállni.

 

8.4.

A kellékszavatossági igény elévülése

 

 

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a Terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

 

8.5.

A Kiegészítő termékek vonatkozásában a Vevőt az adott Kiegészítő termék gyártója által biztosított szavatossági / jótállási / garanciális jogosultságok illetik meg.

 

 

 

9.

Az Adásvételi jogviszony megszűnése

 

 

9.1.

Elállás

 

 

 

Az Eladó 6.3. pontban meghatározott fizetési késedelem, és a 7.7. pontban meghatározott átvételi késedelem esetén, a Vevő pedig a 7.8. pontban meghatározott átadási késedelem, és a 8.3. pontban meghatározott szavatossági igény esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, az érdek megszűnésének bizonyítása nélkül elállni.

 

 

9.2.

Az elállás bejelentése

 

 

 

Az elállás jogát gyakorló Fél köteles elállásra vonatkozó nyilatkozatát írásban elküldeni a másik Félnek. Az elállás a nyilatkozat átvételének időpontjában lép hatályba. A Felek az elállásra vonatkozó bejelentést a másik fél mindenkori székhelyére / lakhelyére ajánlott, tértivevényes küldeményként kötelesek eljuttatni. Az elállás akkor is hatályba lép, ha a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, „a címzett ismeretlen” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

Az Eladó a Teljesítés időpontját követő elállása esetén a Vevő az elállás hatálybalépésétől számított egy munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az Eladót a Termék Fellelhetőségi helyéről. A Vevő elállása esetén a Vevő az elállásra vonatkozó nyilatkozatában köteles megjelölni a Termék Fellelhetőségi helyét.

 

  

9.3.

Eljárás az Adásvételi jogviszony megszűnése esetén

 

 

9.3.1.

Elszámolás

 

 

 

Az Adásvételi jogviszony megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni.

 

Az Eladó elállása esetén a Vevő köteles az elállás folytán felmerülő fizetési kötelezettségeinek – ideértve a kamat / kötbér / használati díj / kártérítés megfizetését – az elállás hatályba lépését követő nyolc napon belül eleget tenni. A Vevő az Adásvételi jogviszonyból, vagy bármely más jogviszonyból származó követeléseinek az Eladóval szemben történő beszámítására kizárólag az Eladó kifejezett, írásbeli hozzájárulása birtokában jogosult.

 

A Vevő elállása esetén az Eladó – a Vevővel szembeni esetleges igényei (kamat / kötbér / használati díj / kártérítés) levonása után – köteles a Vevő által megfizetett vételárat az elállás hatályba lépését követő nyolc napon belül visszafizetni a Vevő részére.

 

 

9.3.2.

A Termék visszaszállítása

 

 

 

Az Eladó elállása esetén a Vevő köteles az elállás hatálybalépésétől számított három napon belül a Terméket kiürített, kitakarított, teljesítéskori állapotban visszaszállítani az Eladó telephelyére, és átadni az Eladó részére. A Termék Eladó részére történő visszaszállításának és átadásának költségei, ideértve a Termék szállításra történő előkészítésének költségeit is (pl. közművek lecsatlakoztatásának költségei, stb.) a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő a Termék visszaszállítására vonatkozó kötelezettségének három napon belül nem tesz eleget, az Eladó jogosult a Termék visszaszállítását a Vevő költségén elvégezni vagy elvégeztetni.

A Vevő elállása esetén a Termék visszaszállítása az Eladó kötelezettsége.

 

Azon esetekben, amikor a Termék visszaszállítására az Eladó jogosult vagy köteles, a Vevő köteles biztosítani a Termékhez való hozzáférést, ideértve a Fellelhetőségi helyre, illetve a Termékbe történő bejutást.

 

 

9.3.3.

Átadás-átvétel

 

 

 

A Termék visszaszállításakor az Eladó telephelyén a Vevő átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett adja át a Terméket az Eladó részére. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza a Termék átadás-átvételének helyét, időpontját, a jelenlévők nevét, illetve az átadott Termék paramétereit. Amennyiben a Vevő nem személyesen jár el, köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselője jelen legyen az átadás-átvétel során. Amennyiben a Vevő nem gondoskodik megfelelő képviselőről, az Eladó jogosult egyoldalúan felvenni az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a Vevő pedig nem jogosult az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmát vitatni.

 

 

9.4.

Használati díj

 

 

 

Amennyiben az Adásvételi jogviszony megszűnésére az Eladó elállása folytán kerül sor, és a Vevő a 9.2. pontban meghatározott, a Termék Fellelhetőségi helyének megjelölésére vonatkozó, vagy 9.3.2. – 9.3.3. pontban meghatározott, a Termék visszaszállítására és átadására, és / vagy a Termékhez való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségével késedelembe esik – tekintettel a Termék jogalap nélkül történő használatára – köteles az Eladó részére naponta konténerenként és Kiegészítő termékenként 3.000,- forint + ÁFA mértékű használati díjat fizetni, köteles továbbá megtéríteni az Eladó részére a kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárt.

 

 

9.5.

Elviteli jog, zálogjog

 

 

 

Az Adásvételi jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az Eladó jogosult a Terméket – a Vevő előzetes írásbeli értesítését követően – a Termék Fellelhetőségi helyéről elszállítani. A Vevő köteles az elszállítás időpontját megelőzően a Terméket ingóságaitól kiüríteni, és az elszállítás időpontjában az Eladónak átadni. Amennyiben a Vevő kiürítési- és átadási kötelezettségének nem tesz eleget, az Eladó jogosult a Terméket a Vevő ingóságaival együtt is elszállítani, a Terméket – az állag sérelmével is – felnyitni, és a Vevő ingóságaitól kiüríteni.

 

A Termék kiürítése során az Eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a talált, birtokába került ingóságokról jegyzéket készíteni, az ingóságok értékét felbecsülni és a jegyzőkönyvben feltüntetni. Az Eladó köteles a kiürítés során felvett jegyzőkönyvet a Vevőnek elküldeni. A kiürítés során az Eladó nem köteles a birtokába került ingóságok tulajdonjogát vizsgálni, köteles azonban az ingóságokat saját- és az általa kezelt ingóságoktól elkülönítve nyilvántartani és elhelyezni.

 

Az Eladó a birtokába került ingóságokon – a Vevőnek az Adásvételi jogviszonyból származó fizetési kötelezettségei (vételár / kamat / kötbér / kártérítés, stb.) biztosítására – zálogjogot alapít. Az Eladó a birtokába került ingóságokat a birtokbavételtől számított 30 napig köteles őrizni, azt követően pedig – választása szerint – jogosult azokat értékesíteni, felhasználni vagy selejtezni.

 

 

 

10.

Adatvédelem

 

 

10.1.

Az Eladó, illetve az Eladó Ügynöke a Vevő adatait – így különösen a Vevő képviselőinek személyes adatait, elérhetőségét, a Vevő üzleti adatait – kizárólag saját rendszerében tárolja. Az adattárolás kizárólagos célja, hogy a Felek jogviszonyát előmozdítsa, együttműködésüket megkönnyítse.

 

 

10.2.

A Vevő felel az általa megadott adatok valóságtartamáért, hatályosságáért. A Vevő az általa megadott adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni az Eladó részére.

 

 

10.3.

Az Eladó, illetve az Eladó Ügynöke a Vevő adatait arra nem jogosult harmadik személyek részére nem továbbítja, a Vevő adatait kizárólag szerződéses célokra használja fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének az Adásvételi jogviszony teljesítése érdekében történő adattovábbítás. Fuvarozó, vagy egyéb alvállalkozó igénybevétele esetén az Eladó a sikeres teljesítés érdekében jogosult a szükséges adatok fuvarozó, vagy egyéb alvállalkozó részére történő továbbítására, jogosult továbbá a nemfizető, vagy fizetési késedelembe eső Vevő adatait az Eladóval szerződéses kapcsolatban álló követeléskezelő vállalkozás részére továbbítani.

 

 

 

10.4.

Az Eladó az Adásvételi jogviszony megszűnését követően a Vevő adatait kizárólag abban az esetben jogosult tárolni, ha az Adásvételi jogviszony teljeskörű lezárására a Vevőnek felróható okból nem kerülhet sor. A Vevő adatainak törlésére vonatkozó kötelezettség nem érinti az Eladó iratmegőrzésre, nyilvántartás megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit.

 

 

10.5.

Az Eladó jogosult a teljesített megrendelést fotó-, videó-, vagy egyéb képrögzítő berendezés igénybevételével dokumentálni, és a dokumentációt a Vevő hozzájárulása nélkül is referenciaként feltüntetni.

 

 

 

 

11.

Vegyes rendelkezések

 

 

11.1.

A Felek az Adásvételi jogviszony fennállása során kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni, kötelesek továbbá egymás minden lényeges, a teljesítést befolyásoló tényről, körülményről, akadályról ésszerű időn belül értesíteni.

 

 

11.2.

A Felek az Adásvételi jogviszony fennállása során kötelesek a másik fél jogos érdekeire, üzleti jó hírnevére tekintettel eljárni. Ennek megsértése esetén a másik féllel szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

 

 

11.3.

A Felek kötelesek egymást értesíteni, ha valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

 

 

11.4.

A Felek az Adásvételi jogviszonnyal kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi tényt, adatot, információt, iratot, szigorúan bizalmasan kezelik. A Felek a fenti adatokat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel – kivéve az esetleges hatósági vagy bírósági eljárást – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik.

 

 

11.5.

A Felek az Adásvételi jogviszony fennállása során felmerülő esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérelik meg feloldani. Az egyeztetés sikertelensége esetére – hatáskörtől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

11.6.

A jelen ÁSZF, és a kapcsolódó dokumentumok vonatkozásában a magyar jog, különösen pedig a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadók.